Canadian OI Society
COIS-SCOI@oif.org - 844-889-7579

PO Box 38189
Castlewood 
550 Eglington Ave W 
Toronto 
Ontario, Canada M5N 1B0

CRA: 11883 4928 RR0001